2564-422

Nastavení Starter Kit

 
 

Začít

step-1.png

Zapněte lampu nebo zařízení a připojte napájecí kabel do On / Off Module

step-2.png

Plug On / Off Module do zásuvky.

step-3.png

Zapnout Mini Remote posunutím hlavního vypínače doprava.

 
step-4.png

Stiskněte a podržte požadované tlačítko na Mini Remote, dokud nepípne.

step-5.png

Podržte tlačítko SET, dokud nezačnou On / Off Module dvojité pípnutí

step-6.png

Opakujte kroky jedna až pět pro druhý program On / Off Module.


Příruček a návodů

Rychlý návod

Návody

 

Ustawienie zestawu Starter

 
 

Pierwsze kroki

step-1.png

Włącz światła lub urządzenia i podłączyć przewód zasilający do On / Off Module.

step-2.png

Podłącz On / Off Module do gniazda zasilania.

step-3.png

Włącz Mini Remote, przesuwając przełącznik zasilania w prawo.

 
step-4.png

Wciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk na Mini Remote, aż sygnał dźwiękowy.

step-5.png

Przytrzymaj przycisk SET aż pojawi się On / Off Module podwójnych dźwięków.

step-6.png

Powtórz kroki od jeden do pięć dla drugiego On / Off Module.


Instrukcje i porady

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcje

 

Konfiguration des Starter-Kits

 
 

Anfangen

step-1.png

Schalten Sie Ihre Lampe oder Geräte ein und verbinden Sie das Netzkabel mit.

step-2.png

Verbinden Sie On / Off Module mit einer Steckdose.

step-3.png

Schalten Sie Mini Remote auf, indem Sie den Netzschalter nach rechts schieben.

 
step-4.png

Halten Sie die gewünschte Taste auf Mini Remote, bis es piept.

step-5.png

Halten Sie die Set-Taste, bis On / Off Module doppelte piept.

step-6.png

Wiederholen Sie die Schritte eins bis fünf für das zweite On / Off Module.


Führer und Handbücher

Schnellstart

Handbücher